Waaraan kan u de kwaliteit van een waarderingsrapport herkennen?

De opdracht bevat minimaal: de NAW van de opdrachtgeven, het doel van de waardering en het waarderingstijdstip. Het doel van de waardering is van groot belang want de waarde in een stand alone scenario zal afwijken van de waarde wij een verkoop waarbij de kopende partij synergievoordelen verwacht te realiseren.

Het waarderingsobject zal in veel gevallen samenvallen met een juridische entiteit maar dat hoeft niet het geval te zijn zoals bij de splitsing van een onderneming of bij de waardering van een concern.

De waarde kan in hoge mate beïnvloedt worden door juridische aspecten zoals de overdraagbaarheid van vergunningen en de intellectueel eigendom.

Fiscale aspecten worden vaak onderschat bij een waardering maar zijn van wezenlijk belang, denk daarbij aan fiscale eenheid, deelnemingsvrijstelling maar ook aan de innovatie box.

De financiële analyse is van groot belang omdat daarmee inzicht wordt verkregen in de geldstromen uit het verleden en de bijbehorende ‘key value drivers’, uit de financiële analyse volgen uiteraard ook de compensabele verliezen en ontstaat een beeld over de voorspelbaarheid van de resultaten.

Om de realiteit van groeiprognoses te onderbouwen is goed inzicht in de markt nodig. Inzicht in concurrentie kan ook relevant zijn omdat dit in de praktijk geïnteresseerde kopende partijen zijn.

 

Bij het opstellen van de prognose hanteren we meestal een scenarioperiode van 4 á 5 jaar een restperiode die relevant geacht wordt voor de periode na 5 jaar. Bij technische installatie met een eindige levensduur zullen aanpassingen gemaakt worden in deze opzet om rekening te houden met vervangingsinvesteringen.

De risicoanalyse is bedoeld om de onzekerheden van de toekomstige geldstromen te modelleren. We maken daarbij onderscheid tussen bedrijfsspecifieke onzekerheden en meer algemene onzekerheden die bijvoorbeeld meer betrekking hebben op de omvang van de onderneming.

De vermogenskostenvoet is opgebouwd uit een risico vrije vermogenskostenvoet een vergoeding die investeerder verlangen om gecompenseerd te worden om te investeren in het risico van de onderneming. Bij de berekening van de vermogenskostenvoet gebruiken wij meestal de vermogenskostenvoet van het eigenvermogen indien de onderneming geheel met eigen vermogen gefinancierd is.

Met behulp van meerdere waarderingsmethoden kan de waarde berekend worden op basis van de vermogenskostenvoet en de prognose van de geldstromen. Mits de waarderingsmethoden correct toegepast worden leiden deze tot dezelfde economische waarde. Door gebruik te maken van de Adjusted Present Value Methode ontstaat het meeste inzicht in de opbouw van de waarde want bij deze methode wordt het fiscale voordeel dat ontstaat door rente-aftrek gesplitst van de waarde van de operationele geldstromen.

De berekende waarde is afhankelijk van de gehanteerde uitgangspunten in de prognose. Vandaar dat de gehanteerde uitgangspunten en bronnen duidelijk vermeld moeten zijn.
Een waarderingsrapport bevat een duidelijke conclusie en een uitspraak over de waarde op het waarderingsmoment. De waarderingsdeskundige moet het rapport ondertekend hebben en kan ter verantwoording worden geroepen over de onderbouwing bij het tucht van de NIRV.

Overdracht onderneming

Bij verkoop van een onderneming begeleiden wij de verkopende- of de aankopende partij.

Financiering

Wanneer financiering gewenst of nodig is, zoals bij de overdracht van een onderneming of bij een investering in groei.

Aandeelhoudersgeschillen

Wanneer een geschil is ontstaan tussen partijen en wanneer een onafhankelijk oordeel gewenst is.

Second opinion

Bij onomkeerbare besluiten. Bijvoorbeeld de verkoop van een bedrijfsonderdeel of bij een kapitaalintensieve investering.
English